Logo UK

Co je Open Access

OA

~ Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím, zejména k plným textům vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale také k monografiím a dalším cenným informačním zdrojům.

   Slovníček OA pojmů

   Problematika otevřeného přístupu podrobněji

~Pokud vás zajímá problematika otevřeného přístupu, zde najdete přehled zajímavých zdrojů, které o ní informují.

 

Open Access znamená neomezený online přístup, který je pro uživatele zdarma a bez většiny copyrightových a licenčních omezení. Otevírá jim přístup k publikacím, jež jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (formou předplatného, licence, pay-per-view apod.), zejména k časopiseckým článkům, publikovaným v recenzovaných časopisech.

Smyslem OA je zajistit pro uživatele zdarma dostupnost odborných textů v elektronické podobě a umožnit, aby sdílení znalostí ve společnosti (zejména mezi vědci a v akademickém prostředí) probíhalo rychle a bez omezení - bez finančních, právních nebo technických bariér (kromě přístupu k internetu jako takovému; viz Budapešťská iniciativa).

Otevřený přístup by měl umožnit všem uživatelům veřejně dostupného prostoru na internetu vyhledávat, číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, odkazovat na plné texty článků, indexovat texty, využívat vědecká data, vkládat je do softwaru nebo je použít pro jakýkoliv další zákonný účel.

OA vznikl jako reakce na klasický systém distribuce vědecké literatury zprostředkovaný velkými producenty a vydavateli, který vedl v poslední době k neustálému zvyšování cen za přístup k aktuálním vědeckým článkům (informacím) a v důsledku toho také k omezenému či zpomalenému sdílení nejnovějších poznatků.

Otevřený přístup představuje alternativu vůči tradičnímu publikačnímu procesu, oba modely však nestojí v přímé opozici. Otevřený přístup rozšiřuje možnosti distribuce vědeckých poznatků, aniž by narušoval dominantní postavení vydavatelů vědeckých časopisů. Pro vědeckou komunitu znamená OA adekvátní postoj k šíření vědění ve virtuálním prostředí dnešního internetu.

Co OA přináší?

  • Přístup ke kvalitním odborným informacím zdarma a odkudkoli
  • Rychlejší sdílení nejnovějších poznatků a zefektivnění vědecké komunikace
  • Zviditelnění, zvýšené využívání a větší ohlas vědeckých publikací
  • Zvýšení vlivu publikací financovaných z grantových nebo veřejných prostředků
  • Zviditelnění vědeckých výsledků univerzity a celkové zvýšení její prestiže

Jak může pomoci knihovna/univerzita?

  • Poskytnout informace o OA
  • Doporučit OA časopisy z oboru
  • Zkontrolovat renomé a validitu OA časopisu či konference
  • Zjistit jaký postoj k OA zastává vydavatel, u kterého chci publikovat
  • Zprostředkovat uložení článku v repozitáři (např. repozitář ČVUT)