Logo UK

Open Access publikování

Open Access Má zajistit pro uživatele zdarma co nejrychlejší dostupnost odborných textů v elektronické podobě a umožnit, aby sdílení znalostí mezi vědci probíhalo bez omezení. Open Access lze zajistit 2 rovnocennými způsoby:

  • Primární publikování v otevřených časopisech
  • Sekundární ukládání plného textu do repozitáře

OA časopisy tzv. „zlatá cesta“

~ neboli Gold OA, OA publishing

Otevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé, kteří své publikace zveřejňují zcela v režimu OA, případně používají tzv. hybridní model nebo umožňují volné zpřístupnění článků (časopisů) po uplynutí určité lhůty (tzv. časové embargo). Články publikované v OA časopisech procházejí standardním recenzním řízením.

Vydavatelé OA časopisů většinou nevyžadují, aby jim autoři přenechali svá autorská práva, případně uzavírají s autorem/autory licenční smlouvu o vydání článku.

Někteří vydavatelé vyžadují po autorech zaplacení procesního poplatku (publication fee, article processing charge, APC) – náklady se tak přesouvají na stranu autora (resp. na subjekt financující jeho výzkum), pro uživatele zůstává článek dostupný zdarma.

Více najdete v části Open Access časopisy.

OA repozitáře tzv. „zelená cesta“

~ neboli green OA, autoarchivace, OA self-archiving

Autoarchivace je efektivní cestou k šíření vědeckých poznatků ve společnosti alternativně k publikačnímu procesu. Otevřený přístup ke svým pracím poskytují sami autoři tím, že své dílo (článek, kvalifikační práci apod.) v některé formě (nejčastěji preprint, postprint) zveřejní v oborových nebo institucionálních digitálních repozitářích, na webových stránkách svých nebo své instituce, popř. na sociálních sítích aj.

Možnost autoarchivace je daná politikou vydavatele. Většina renomovaných nakladatelství autorům alespoň nějakou formu autoarchivace umožňuje. Postoj vydavatele, podmínky autoarchivace, typy textu, které vydavatel k autoarchivaci povoluje, jsou uvedené ve smlouvě s vydavatelem, v informacích pro autory, popřípadě lze postoj vydavatele k OA zjistit v systému SHERPA/RoMEO.

Autoarchivací autoři umožňují neomezenou dostupnost své vědecké práce a tím také zvětšují okruh jejích potenciálních čtenářů a zvyšují možnost jejího dopadu (impaktu) ve vědecké komunitě a ve společnosti.

Více najdete v části Open Access repozitáře.