Logo UK

OA Horizont 2020

horizon 2020

Program Horizont 2020 (H2020) je rámcový program EU pro výzkum a inovace pro období 2014-2020 a určuje rámec pro unijní podporu výzkumných a inovačních činností. Program H2020 doplňuje program EURATOM, který je nedílnou součástí H2020.

Administrativa programu H2020 na ČVUT:
Open Access v H2020

Podmínky programu nařizují povinnost zajistit otevřený přístup k výstupům publikovaným v odborných časopisech a financovaným z H2020 prostřednictvím uložení metadat a plného textu článků v repozitáři. Pilotní fáze tohoto nařízení proběhla v rámci předchozího 7. RP a v rámci H2020 se tyto podmínky již týkají všech řešených projektů. Tyto podmínky lze splnit např. uložením textu do institucionálního repozitáře ČVUT.

Povinnost je zanesena v základních dokumentech EU k programu Horizont 2020:

Zdůvodnění: zajištění viditelnosti a nalezitelnosti výsledků projektů financovaných z veřejných prostředků z EU; možnost transparentního hodnocení dopadu programu Horizont 2020 na vývoj vědy, techniky a společnosti.

Co Horizont 2020 vyžaduje?

Nejpozději v den publikování článku musí autoři uložit metadata a plný text článku do repozitáře. S uložením textu do repozitáře a s jeho zveřejněním musí souhlasit všichni spoluautoři.

Jaké verze textu se ukládají pro Horizont 2020?

Pravidla programu Horizont 2020 vyžadují uložit vydavatelskou verzi nebo postprint. Tj. po obsahové stránce konečnou verzi textu po zapracování všech připomínek z recenzního řízení, buď bez, nebo s finální grafickou úpravou vydavatele.

Jak zjistím, kterou verzi textu mi vydavatel povolí uložit?

Jakou verzi textu můžete do repozitáře uložit, zjistíte ve své licenční smlouvě s vydavatelem, popř. na serveru SHERPA/RoMEO. Tato databáze vznikla jako vodítko pro autory, jakým způsobem mohou po vydání článku nakládat s jeho plným textem. Ukazuje, jaký postoj zaujímají vydavatelé k autoarchivaci, tj. k jakémukoli zveřejnění článku poté, co je zaslán do redakce časopisu (týká se uložení článku v repozitáři nebo i na svých webových stránkách). Pomocí barevného označení poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce autoarchivace vědeckých článků. Barvy indikují, jestli vydavatel autoarchivaci povoluje, nebo ji povoluje s určitým omezením nebo ji neumožňuje vůbec. Více o autoarchivaci si také můžete přečíst v článku Politiky významných vydavatelů vzhledem k OA.

Co mohu dělat, pokud vydavatel autoarchivaci nepovoluje?

Jak se daný vydavatel k autoarchivaci staví, je nutné od něj zjistit ještě před zasláním textu, popřípadě si s ním vykomunikovat individuální podmínky směrem ke splnění povinnosti v rámci programu Horizont 2020. Pokud vydavatel autoarchivaci nepovolí, není možné vložit článek do repozitáře přes jeho nesouhlas. Podmínky vydavatele jsou zde nadřazené podmínkám programu Horizont 2020. Většina vydavatelů však autoarchivaci povoluje, popř. má speciální podmínky kvůli splnění podmínek grantových agentur, které jsou většinou specifikované v licenční smlouvě.

Co mohu dělat, pokud vydavatel autoarchivaci povolí až po vypršení určité doby?

Pokud vydavatel uvalil na zveřejnění textu tzv. časové embargo, je možné plný text zveřejnit nejpozději 6 měsíců od data publikování. V repozitáři ČVUT lze časové embargo lze nastavit při vkládání článku do repozitáře a článek se zveřejní automaticky po uplynutí této nastavené doby.

Jaká pravidla platí pro články, které již vyšly v režimu Open Access (tzv. gold OA)?

Pokud byl článek publikován v režimu Open Access, platí pro uložení do repozitáře stejné podmínky.

Na co si dát pozor před publikováním v otevřených časopisech (tzv. gold OA)?

V současnosti vzniká velké množství podvodných "časopisů", tzv. predátorských, které vzbuzují dojem vědeckého časopisu, avšak jeho kvalit nedosahují. Jejich cílem je výběr publikačních poplatků od autora, článek je sice publikován, avšak s minimálním recenzním řízením a v časopise, který není mezi vědeckou komunitou rozšířen. Více o predátorských časopisech se dočtete v článku Predátorské časopisy.

Lze žádat o proplacení poplatků za Open Access publikování?

Případné poplatky za Open Access publikování jsou uznatelnými náklady projektu, ovšem jen po dobu jeho řešení. 

Kde najdete další informace a návody, jak na to?